Місцева пожежно-рятувальна охорона

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЦЕВУ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНУ ОХОРОНУ
МАМАЛИГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


            1.Загальні положення

1. У своїй діяльності Місцева пожежно-рятувальна охорона Мамалигівської сільської ради (далі — МПРО) керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI, іншими законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України та цим Положенням.

1.1.Скорочена назва Місцевої пожежно-рятувальної охорони Мамалигівської сільської ради – МПРО.

1.2.Засновником МПРО є Мамалигівська сільська рада.

1.3. МПРО підзвітна та підконтрольна Мамалигівській сільській раді.

1.4. Підготовка та внесення в установленому порядку на розгляд Мамалигівської сільської ради пропозицій народних депутатів щодо утворення, реорганізації або ліквідації МПРО здійснюються за погодженням з МНС України в Чернівецькій області.

1.4. МПРО є структурним підрозділом Мамалигівської сільської ради та не має статусу окремої юридичної особи.

1.5. МПРО утворена в селах: Мамалига та Подвірне Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

 

2.Мета

2.1. МПРО створено з метою реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення захисту населення і території, матеріальних і культурних цінностей та навколишнього середовища від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період.

2.2.Крім того, метою створення МПРО є захист життя і здоров’я громадян, приватної власності, колективних та державних цінностей від пожеж, аварій, катастроф, стихійного лиха, підтримання належного рівня пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, природного характеру, пов’язаним із реагуванням на інші надзвичайні ситуації, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і території від їх негативного впливу.

 

3.Завдання МПК

3.1. МПРО у межах своєї компетенції вирішує завдання мобілізаційної підготовки:

— запобігання пожежам і нещасним випадкам на них, захист населення і території сіл від їх негативного впливу;

— гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

— вирішення окремих завдань мобілізаційної підготовки;

— розроблення і здійснення заходів запобігання пожежам, аваріям, катастрофам та нещасним випадкам на них;

— ведення роз’яснювальної роботи серед населення по дотриманню правил пожежної безпеки, правил поведінки на воді, правил поведінки при аваріях тощо;

— контроль за дотриманням та виконанням керівниками об’єктів (власниками) та громадянами вимог правил пожежної безпеки, окремих розпоряджень, приписів органів державного пожежного нагляду;

— забезпечення постійної готовності сил і засобів для гасіння пожеж та ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

 

4.Функції МПРО

4.1. МПРО відповідно до покладених на неї завдань:

— проводить невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення;

— бере участь у вирішенні питань організації пожежно-рятувальної служби;

— здійснює нагляд за виконанням організаціями, підприємствами, установами, а також посадовими особами і громадянами законодавства з питань пожежної безпеки, протипожежних вимог, стандартів, норм і правил;

— організовує і здійснює гасіння пожеж, рятування людей, надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

— проводить на договірній основі заняття із фахівцями підприємств, установ і організацій з правил пожежної безпеки, правил поведінки на воді та під час ліквідації аварій і стихійного лиха;

— використовує безкоштовно державні засоби масової інформації для оперативного доведення до відома населення інформації про виникнення або можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій через системи централізованого оповіщення;

— веде облік пожеж, аварій, катастроф, надзвичайних подій та їх наслідків на підконтрольних їй об’єктах;

— призупиняє подальшу експлуатацію приладів, обладнання, які знаходяться у пожежонебезпечному стані, а також надає ліцензовані послуги протипожежного призначення, якщо вони не відповідають вимогам стандартів;

— складає протоколи про адміністративні правопорушення у сфері пожежної безпеки, бере участь у розслідуванні пожеж та їх наслідків;

— забороняє продаж (поставку) юридичним особам і громадянам пожежної техніки і протипожежного устаткування, які не пройшли сертифікаційних випробувань і не відповідають вимогам стандартів;

— укладає договори з фізичними та юридичними особами про надання платних послуг протипожежного призначення. Кошти, одержані від надання зазначених послуг, використовує в установленому законом порядку.

 

5.Організація несення служби та гасіння пожеж

5.1. Основним бойовим завданням особового складу МПРО під час пожежі, нещасного випадку, стихійного лиха, аварій та катастроф є рятування людей у разі загрози їх життю, ліквідація пожежі, стихійного лиха, аварії в тому обсязі, якого вона набула до моменту прибуття особового складу чергової варти МПРО.

5.2. У МПРО організовано цілодобове несення служби, порядок якої встановлюється бойовим Статутом. Особовий склад чергової варти МПРО виїжджає для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха на всі об’єкти незалежно від форми власності.

5.3. Під час гасіння пожежі, ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха працівник МПРО має право на безперешкодний доступ у всі житлові, виробничі та інші приміщення, а також вживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню надзвичайної ситуації.

5.4. Особовий склад МПРО, що залучається до ліквідації надзвичайної ситуації, підпорядковується керівникові обласного відділу МНС в Чернівецькій області. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб МПРО та їх прямих начальників в МНС області, не має права втручатися в його дії. Він приймає в межах своєї компетенції під час ліквідації надзвичайної ситуації рішення, обов’язкові для виконання підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами і громадянами.

5.5. Для участі у гасінні пожежі, ліквідації аварій, катастроф, стихійного лиха виконкоми місцевих рад, підприємства, установи і організації на вимогу керівника ліквідації надзвичайної ситуації зобов’язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, паливно-мастильні матеріали, людські ресурси, обладнання, засоби зв’язку тощо, а у разі коли надзвичайна ситуація триває понад три години — продукти харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу МПРО та осіб, залучених до ліквідації надзвичайної ситуації.

5.6. Матеріальні збитки, пов’язані з пошкодженням майна під час ліквідації надзвичайних ситуацій, МПРО не відшкодовує.

 

6.Служба в МПРО

6.1. На службу до МПРО приймаються громадяни, які досягли вісімнадцятирічного віку і здатні за своїми здібностями, освітою та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

6.2. Усі штатні працівники МПРО проходять початкову та подальшу підготовку в навчальних підрозділах державної пожежної охорони відповідно до порядку, встановленого для особового складу Державної пожежної охорони.

6.3. Трудові відносини особового складу МПРО регулюються законодавством про працю. Чергові зміни несуть службу цілодобово. Після доби чергування — три доби відпочинку.

6.4. Працівники МПРО забезпечуються форменим одягом та спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту за нормами, передбаченими для особового складу МНС України.

6.5. Працівники МПРО під час виконання покладених на них обов’язків керуються цим Положенням і підпорядковуються тільки своїм безпосереднім начальникам.

 

7.Фінансове забезпечення діяльності МПРО та утримання її працівників

7.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності МПРО здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та надходжень від надання платних послуг, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.

7.2. Кошторис витрат на утримання МПРО розглядається і затверджується рішенням сільської ради і включає:

— будівництво пожежного депо, благоустрій його території;

— утримання пожежного депо (поточний ремонт, опалення, освітлення, телефонний і радіозв’язок тощо);

— придбання та експлуатацію пожежної техніки та обладнання (ремонт, технічне обслуговування, придбання паливо-мастильних матеріалів тощо);

— заробітну плату працівників МПРО, їх грошові винагороди, оплату праці в нічний час, вихідні та святкові дні, матеріальну допомогу, а також інші доплати, передбачені діючим законодавством, нарахування на зарплату;

— придбання обмундирування, спецодягу;

— витрати на навчання та перепідготовку;

— страхування працівників МПРО;

— інші необхідні витрати.

7.3. Розміри грошового утримання працівників місцевої пожежної охорони встановлюються місцевими органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування відповідно до ст. 126 Кодексу цивільного захисту.

7.4. Державна пожежна охорона надає практичну допомогу місцевій пожежній охороні у придбанні та ремонті пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, форменого та спеціального одягу, у підготовці особового складу.

 

8.Соціальний захист працівників МПРО

8.1. Працівники МПРО підлягають обов’язковому страхуванню на випадок загибелі, поранення, захворювання, одержаних під час ліквідації пожеж або наслідків аварій.

8.2. Страхування працівників МПРО здійснюється за рахунок юридичних чи фізичних осіб, які утримують підрозділи цієї охорони, або за рахунок місцевого бюджету.

8.3. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи.

 

9. Волонтерська команда

9.1 Волонтерська команда створюється та здійснює свою діяльність при МПРО.

9.2 Метою діяльності волонтерської команди є:

- запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій,

- термінове реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,

- проведення аварійно-рятувальних робіт на об’єктах і територіях,

- захист населення, майна та навколишнього середовища, локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час надзвичайних ситуацій

9.3 До складу волонтерської команди залучаються фізично здорові, найбільш активні та відповідальні мешканці територіальної громади в кількості 9 осіб. Особовий склад та бригадир волонтерської команди затверджуються рішенням виконавчого комітету сільської ради.

9.4 Визначення дій волонтерської команди проводить начальник цивільного захисту територіальної громади. Безпосереднє керування під час виконання аварійно-рятувальних заходів проводить бригадир волонтерської команди.

9.5 В розпорядженні волонтерської команди надається створений органом місцевого самоврядування запас спецзасобів, аварійних матеріалів, інвентарю, спецодягу та спецтранспорт.

9.6 Завдання та обов’язки волонтерської команди:

- проведення під час виникнення надзвичайної ситуації на окремій території або об’єкті аварійно-рятувальних робіт;

- ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;

- виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій;

- захист довкілля та локалізація зони впливу шкідливих небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

- брати участь у навчальних та тренувальних заходах задля підвищення рівня готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації.

9.7 Права волонтерської команди:

- безкоштовно і безперешкодно отримувати від територіальної громади необхідну техніку, інвентар, матеріали тощо,

- мати безперешкодний доступ на об’єкти та території з метою виконання робіт, пов’язаних із ліквідацією надзвичайних ситуацій,

- брати участь у комісіях з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на територіях і об’єктах, які ними обслуговуються,

- вимагати від осіб, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки,

- подавати до органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення технічного стану об’єктів,

- використовувати придатні та технічно справні матеріально-технічні ресурси і засоби для виконання аварійних робіт, а також робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

9.8 Для вжиття заходів щодо запобігання максимально можливого зниження втрат внаслідок можливих надзвичайних ситуацій розробляються плани волонтерської команди з:

- реагування на надзвичайні ситуації,

- проведення навчань, тренувань;

- перевірок готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації.

 

        

Секретар сільської ради                                                                                           Л.С. Шова